maandag 24 juni 2024

ASO 3de graad

Bedoeling van de derde graad ASO

De bedoeling van de ASO-richting is steeds een algemene vorming te geven. Het ASO is een theoretisch verkennen van de werkelijkheid. Je tracht er dieper door te dringen in de inhoud en de methodes van elk studiedomein. Je gaat de leerstof met inzicht en meer theoretisch benaderen. Je moet ook een creatief-kritische houding aannemen. Je huidige studiekeuze kan je bijgevolg beschouwen als een soort inleiding tot of een voorbereiding op de studies die je later kan volgen. Dit betekent niet dat je de studierichting die je nu kiest in het hoger onderwijs moet volgen. Maar als je dat doet, ben je natuurlijk wel beter voorbereid.

Hoe worden de studies bekroond en onder welke voorwaarden?

Wanneer je het laatste jaar uit een ASO-richting succesvol beëindigd hebt, krijg je een diploma van secundair onderwijs met vermelding van de gevolgde richting. Dit diploma verleent je toegang tot het hoger onderwijs.

Dit diploma kan je echter alleen krijgen wanneer je:

  • een getuigschrift hebt van de tweede graad van het secundair onderwijs;
  • de twee volgende studiejaren met succes in eenzelfde richting hebt gevolgd, m.a.w. de richting die je in het 5de jaar kiest, moet je ook in het 6de jaar volgen. Uitzonderingen op deze regel kunnen maar zijn aan strikte regels onderworpen.

Het aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer, waarmee je je later als zelfstandige kan vestigen, wordt niet meer automatisch uitgereikt in de studierichtingen met economie.

Welke studierichting kan je kiezen?

economie - moderne talen (3 uur wiskunde)
moderne talen – wetenschappen (4 uur wiskunde)
economie – wiskunde (6 uur wiskunde)
wetenschappen - wiskunde (6 uur wiskunde)

Inhoud van de studierichtingen

Elke studierichting is opgebouwd uit twee componenten waarvan de inhoud zo dadelijk verduidelijkt wordt. Van groot belang is ook de omvang van je pakket wiskunde: 3 uur, 4 uur of 6 uur.

economie

In de richting economie kom je in contact met de maatschappelijke realiteit, met het bedrijfsleven en juridische aspecten. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. In het deelvak bedrijfswetenschappen bestudeer je het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel en personeelsbeleid. De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. Terloops maak je kennis met het burgerlijk recht en ook met enkele begrippen uit het sociaal en fiscaal recht.

moderne talen

Bij de studierichtingen met moderne talen (Frans, Engels en Duits) ga je je vooral toeleggen op communicatieve vaardigheid, taalbeschouwing zal je daarbij helpen. Door contact met de anderstalige wereld krijg je meer toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen. Indien je van lezen houdt, zal je zeker genieten van de kennismaking met Nederlandse en anderstalige literatuur.

wetenschappen

Wanneer je voor wetenschappen kiest, veronderstelt dit een ruime belangstelling voor biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. De aandacht gaat vooral naar het uitvoeren van experimenten, het verwerken van de gegevens eventueel met behulp van een grafisch rekentoestel of computer. In de wetenschapsvakken wordt voornamelijk met kritische zin gekeken naar wonderbaarlijke natuurverschijnselen.

wiskunde 3 uur

“Wiskunde 3 uur” is het minimumpakket dat je de basisvorming geeft die nodig is voor niet-wiskundig gerichte hogere studies.

wiskunde 4 uur

In de studierichting moderne talen – wetenschappen heb je een pakket van 4 uur wiskunde. Dit extra uur (ten opzichte van economie – moderne talen) dient om uitbreidings- en verdiepingsleerstof aan te bieden, die in de wetenschappen van pas kan komen.

wiskunde 6 uur

In de studierichtingen met de component wiskunde word je voorbereid op die afdelingen van het hoger onderwijs waar een vrij hoge graad van wiskundekennis vereist is. Wiskunde is een vak waar het denken in al zijn aspecten ruim aan bod komt.

seminaries

In het vak seminaries werk je gedurende 2 uur per week onder begeleiding van een leerkracht aan een project. Zelfstandig werk, kritisch onderzoek, analyse van problemen en het formuleren van een synthese komen hierbij aan bod. De seminaries worden voor het 5de en het 6de jaar samen georganiseerd. Elk semester kan je een keuze maken tussen een project uit de humane wetenschappen of één uit de exacte wetenschappen.

Je inzet en prestaties worden permanent geëvalueerd, m.a.w. voor seminaries zijn er geen examens.


Lessentabel 3 de graad ASO

onder

 

Home